close
ویزای ایران

Miss dr

Miss dr
ads
قالب وبلاگ
قالب وبلاگ

روش موازنه واکنش ها بااکسایش وکاهش؟

چطوری واکنشوبه دونیم واکنش تبدیل کنید

چطوری عدد اکسایش تعیین کنید

چطوری بااستفاده از نیم واکنشهای محیط اسیدی وبازی معادله های باردار وسخت که باروش های معمولی موازنه نمیشود موازنه کنید

تغییر عدد اکسایش هر گونه را به چه گونه ای نسبت دهیم

موازنه در 3 سوت!این مطلب فعلا برای همه بازدیدکنندگان باز است.

 

لینک دانلود مستقیم فرمت pdf 

قالب وبلاگ

تعیین همگرایی وواگرایی سری وانتگرال

خب درحالت کلی اگر حد دنباله مخالف صفر بود حتما واگراست

ولی اگر صفر بود باید ببینیم چیه!

دقت کنید اینجا میخاییم ببینیم سری ها وانتگرالها در بینهایت چه وضعی دارند وگرنه بررسی دنباله ها به مراتب آسانتر است.

آزمون مقایسه ای

آزمون مقایسه حدی

آزمون انتگرال 

آزمون کراندار بودن

آزمون ریشه

آزمون نسبت

قالب وبلاگ

alternative splicing

مرسی ازهمتون که باما همراه بودین

وقتشه به یک مفهوم جالب بنامalternative splicing بپردازیم.

این مفهوم کلیدی بیان میدارد چگونه از روی 20000 ژن 75000تا100000 پروتئین مختلف ساخته میشود؟

چرا نظریه یک ژن یک رشته پلی پپتید دزست نیست؟

چرا باید اینترون داشته باشیم؟

پس در ادامه مطلب ویرایش متناوب rna را بخوانید...

قالب وبلاگ

PMT یا فوتو تکثیرکننده چیست؟

ساختار درونی یک فوتوتکثیر کننده

 

 

به جایگاه آند وکاتد توجه کنید. فوتو مولتی پلایر یا فوتو تکثیرکننده حساس ترین نوع دتکتور uv-visible میباشد.

در حالت عادی فوتوالکتریک به ازای هر فوتون یک الکترون کنده شده خواهیم داشت ولی دراینجا به ازای هر کدام تقریبا ده به توان 7 الکترون. پس میبینید که چگونه جریان وسیگنال خروجی تقویت شده است وحساسیت بسیار بالا رفته.

این دستگاه آشکارساز از صفحات زیادی تحت عنوان dynode تشکیل شده که وظیفه تقویت را برعهده دارند وبین کاتد وآند قرارمیگیرند باهرباربرخورد الکترونها به این صفحات بر تعدادالکترونها افزوده میشود.

در اسپکتروسکوپی چه در دتکتور وچه مونوکروماتور از کوارتز بسیار استفاده میشود چون جذب ندارد.لایه خارجی فوتومولتی پلایر هم از کوارتز است


قالب وبلاگ

آوند عدد مختلط چیست؟

همانطور که می دانید اعداد مختلط بصورت x+iy نمایش داده میشوند. منظور از آوند زاویه
 
 ایست بصورت θ که y/x=tanθ  در واقع زاویه ای که در مختصات قطبی با آن سروکار داریم. البته
 
زوایای زیادی بااین خصوصیت میتوان یافت که بامضربی از 2nΠ ایجاد میشوند 
 
پس ما یک آوند اصلی بنام مقدار اصلی آوند یا آرگومان یا فاز عدد تعریف میکنیم که همگی به 
 
یک چیز اشاره میکنند.
 
آنراباArgz نشان میدهیم وarg z مجموعه ای از آرگومان های ممکن است. همچنین دقت 
 
کنیدکهArgz بین Π تا-Π میباشد.
قالب وبلاگ
قالب وبلاگ
قالب وبلاگ
آشنایی با رشته جذاب بیوتکنولوژی

آشنایی با رشته جذاب بیوتکنولوژی

زیست فناوری یابیوتکنولوژی به زبان ساده یعنی تولید کالا و خدمات با روشهای علمی و فنی وباکمک عوامل بیولوژیک.تعریف دقیقتر این رشته عبارتست از کاربرد روشهای علمی وفنی درتبدیل بعضی مواد به کمک عوامل بیولوژیک (میکرو ارگانیسمها,یاخته های گیاهی وجانوری وآنزیمهاو...)
برای تولید کالا وخدمات در صنایع مختلف به ویژه کشاورزی,صنایع غذایی,دارویی,پزشکی.
کاربرد زیست فناوری در زمینه علوم پزشکی و دارویی موضوعات بسیار گسترده ای مانند ابداع روشهای کاملا جدید برای تشخیص ملکولی مکانیسمهای بیماریزایی وگشایش سرفصل جدیدی بنام پزشکی ملکولی وامکان تشخیص پیش از تولد بیماریها و پس از آن,ژن درمانی وکنار گذاشتن برخورد معمولی بابیمار وبیماری,تولید داروها وواکسنهای نوترکیب,ساخت کیتهای تشخیصی,ایجاد میکرو ارگانیسمهای دستکاری شده برای کاربرد های خاص,تولید پادتن های منوکلونال وغیره رادر برمیگیرد.
لبخند
قالب وبلاگ
قسمت مهمی از dnaبنام تلومر

قسمت مهمی از dnaبنام تلومر

تلومر چیست؟

چرا طول dna بعد ازهر بار همانندسازی کوتاه میشود؟

تلومر در پروکاریوت ها وجود ندارد چون dnaحلقوی بوده وانتهای آزاد ندارد.

در مورد یوکاریوتها گفتیم که dnaپلی مراز فقط میتواند به سر'3 نوکلئوتید اضافه کند و این یک مشکل اساسی در انتهای همانندسازی است.وقتی که قطعات پرایمر باید حذف شوند.

دراین مرحله برای قطعات میانی مشکلی پیش نمی آید ولی در سرآزاد dnaنمیتواند جایگزین قطعه حذف شده پرایمر گردد علت آن هم نبود '3میباشد.

به تصویر زیر دقت کنیدتلومر

 

 

یعنی هر بار ازدوانتهای dnaکم میشود اگر توالی های بلند تلومر که برای تمام عمر سلول کافی هستند وجود نداشت هربار ازژنهای فرد کاسته میشد.

اما در تلومرها ژن ورونویسی وجود ندارد وهتروکروماتین هستند.به تلومر ساعت شنی سلول هم میگویند فکر میکنید چرا؟اگر درباره ی آپوپتوز(مرگ برنامه ریزی شده)اطلاعات داشته باشید پاسخ واضح خواهد بود.

ابزار های مفید وبلاگ نویسان

پشتیبانی