close
دانلود فیلم
آزمون مقایسه ای

جستجوگر پیشرفته سایتآزمون مقایسه ای

خب میخام بهتون یاد بدم چطوری بفهمید یک انتگرال یاسری همگرا یا واگراست 

این موضوع کاربرد زیادی دارد

البته برای سری های هندسی تشخیص این موضوع ساده تراست ونیازی به این آزمونها ندارد فقط کافیست قدر نسبت بین منفی یک تا یک باشد

اما برای سایر انتگرالها یاسری ها میتوانید انتگرالی که همگرایی یاواگرایی آن را میدانیم در نظر بگبرید و اگرf>g آنگاه اگر fهمگرا باشد g همگراست واگرg

واگرا باشد fواگراست. این موضوع هم برای انتگرال و هم برای سری صادق است درواقع همانطور که در قسمت آزمون انتگرال میبینید اگر انتگرال همگرا باشد سری همگراست و اگر انتگرال واگرا باشد سری واگراست