close
دانلود فیلم

آزمون نسبت

آزمون نسبت
ads

آزمون نسبت

خب یه چیز خیلی آسون چطوره بیایم جملهn+1ام را برجملهnام تقسیم کنیم ودر بینهایت حد بگیریم

مثل ریشه اگر بزرگتر از1 بود واگرا

اگر کوچکتر از1 بود همگرا

اگر1بود نتیجه نداریم.