close
دانلود فیلم
آزمون ریشه

جستجوگر پیشرفته سایتآزمون ریشه

میتوانیم ریشه nام دنباله را حساب کرده وحد در بینهایت بگیریم

اگر کوچکتر از1بود سری همگراست

اگر بزرگتر از 1 بود سری واگرا 

اگر1 بود نتیجه ای نداریم.باید ازروش های دیگه مثل مقایسه استفاده کرد