تاچه حد از مطالب قرارگرفته در سایت راضی هستید؟
(12.5%) 1
بسیار زیاد
(50%) 4
زیاد
(0%) 0
نه چندان زیاد
(12.5%) 1
کم
(25%) 2
بسیار کم

تعداد شرکت کنندگان : 8