تاچه حد از مطالب قرارگرفته در سایت راضی هستید؟
(18.18%) 2
بسیار زیاد
(36.36%) 4
زیاد
(9.090%) 1
نه چندان زیاد
(9.090%) 1
کم
(27.27%) 3
بسیار کم

تعداد شرکت کنندگان : 11