close
دانلود فیلم

آزمون انتگرال

آزمون انتگرال
ads

آزمون انتگرال

خب برای انتگرال استفاده از همان دو مورد کارساز است

اما سری ها: میدانید که∫ شکل تغییر یافته∑ است پس تعجبی ندارد که اگر انتگرال معین از صفر تا بینهایت همگرا باشد سری همگرا واگر واگرا باشد

سری واگراست.

این هم قضیه انتگرال میتوانید این مور را برای 1/n امتحان کنید