close
تبلیغات در اینترنت
آنزیم های همانندسازیreplication enzymes

آنزیم های همانندسازیreplication enzymes

همانندسازی,replication,آنزیم ها,لیگاز,توپوایزومراز,پلیمراز,هلیکاز,پرایماز,پرایمر,قطعات اوکازاکی,اکازاکی,
اطلاعات ما ازهمانندسازی پروکاریوتها بیشتر ازیوکاریوت هاست. درپروکاریوتها 3نوع dna polymeraseوجود دارد حال آنکه در یوکاریوت ها تاکنون11 نوع آنزیم شناخته شده است. دونوع آن که بیشترین کاربرد را در همانندسازی دارند نوع1و3 میباشد کلا dnapolاز سر '3به '5میخواند واز'5به '3میسازد. این آنزیم فقط میتواند نوکئوتید های 3فسفاته وآزاد رااز سیتوپلاسم بگیرد وبه سایر نوکئوتیدها درادامه ی سر'3وصل کند اما نمیتواند اولین نوکئوتید را بگذارد یا آخری رابه ادامه رشته وصل کند برای مشکل ابتدای رشته آنزیمی بنام پرایماز وجود…
Miss dr

امروز : دوشنبه 26 آذر 1397

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب
ابزار های مفید وبلاگ نویسان